OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE POLİTİKASI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak oluşturulan, Resmi Gazetenin 25 Kasım 2015 tarihli ve 29543 sayılı basımında yayınlanan “BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VEARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.
Merkez, tüm faaliyetlerinde “BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI”, “ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ”, YILLIK “Özdeğerlendirme Raporları” çerçevesine göre hareket eder. Yıllık eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin değerlendirilmesi Merkez Özdeğerlendirme Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporları ile yapılır. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası standartları yakalamayı hedeflemiştir. Tüm faaliyetlerinde; paydaşların etkin katılımı, sürekli değerlendirme ve iyileştirme anlayışı ile kaynakların etkin kullanımını benimsemiştir.
Merkez;
-          Obezite (şişmanlık) ve diyabet (şeker) hastalıklarının toplumda farkındalığını sağlamayı,
-          Bu hastalıkların önlenmesi, sağaltımı ve yönetimi için eğitim, bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve projeler yapmayı,
-          Kurslar düzenlemeyi,
-          Bu faaliyetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte, Üniversitenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon ve belirlenecek protokollerle gerçekleştirmeyi,
Amaçlamaktadır.
Kalite geliştirme ve güvence mekanizmalarının organizasyonu Merkezin yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşturulacak birimle yürütür.
Merkez, ilgili mevzuatlar ve Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi doğrultusunda amaçlarını şu faaliyetlerle gerçekleştirir;
a) Sağlıklı, obezite ve diyabet riski taşıyan bireyleri obezite ve diyabetin önlenmesi konusunda eğitmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak,
b) Diyabet ve obezitenin tanı, tedavi ve izlem standartlarını geliştirerek etkin biçimde uygulanmasını sağlamak,
c) Obezite ve diyabet hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, etkin surveyanslarının yapılması suretiyle bireylerin sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak,
ç) 0–18 yaş grubunda bulunan fazla kilolu, obez, Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocukların bakım ve tedavi standartlarını geliştirmek, Tip 1 diyabetli çocuklara erken tanı koymak,
d) Obez ve diyabetik çocuklar ile ailelerine standart ve yeterli eğitim vermek,
e) Obezite ve diyabet hastalığı ile ortaya çıkan diğer sorunlar üzerine bilimsel çalışmalar yapmak,
f) Obezite ve diyabete yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerini imkanlar doğrultusunda uygulamak,
g) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmak, Üniversitede bu konuda çalışan tüm birimleri kapsayan çok disiplinli koordinasyon ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek,
ğ) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri yürütmek, bu araştırmaları bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet ve obezite konusunda klinik ve temel bilimler alanında uygulamalı çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak,
h) Merkez bünyesindeki obezite ve diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar hazırlamak.